دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
اسکیس و رنگ ، تاگارت ، ترابی ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
اسکیس و رنگ ، تاگارت ، ترابی ، یزدا
600,000 ريال
مفاهیم پایه در معماری،خلیلی ،یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
مفاهیم پایه در معماری،خلیلی ،یزدا
800,000 ريال
جریان هوا در کانال ها ، تیموری ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
جریان هوا در کانال ها ، تیموری ، یزدا
400,000 ريال
سیستم های حرارت مرکزی ، رحیمی ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیستم های حرارت مرکزی ، رحیمی ، یزدا
1,000,000 ريال
تاریخ معماری مساجد ، مازندرانی ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخ معماری مساجد ، مازندرانی ، یزدا
1,500,000 ريال
اجزا و چرخه ی سرمایش،سلطاندوست،یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
اجزا و چرخه ی سرمایش،سلطاندوست،یزدا
300,000 ريال
سایکرومتریک،ویراست2،سلطاندوست،یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
سایکرومتریک،ویراست2،سلطاندوست،یزدا
1,000,000 ريال
تبرید صنعتی ، طحانی ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
تبرید صنعتی ، طحانی ، یزدا
2,000,000 ريال
مبردها ، طحانی ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبردها ، طحانی ، یزدا
500,000 ريال
دود در ساختمان ، فرجی ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
دود در ساختمان ، فرجی ، یزدا
700,000 ريال
راهنمای درودگری ، افضلی ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای درودگری ، افضلی ، یزدا
1,300,000 ريال
سازه در معماری‏ ، افضلی‏ ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
سازه در معماری‏ ، افضلی‏ ، یزدا
1,800,000 ريال
مراجعات سریع،سلطاندوست،ویرایش3،یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
مراجعات سریع،سلطاندوست،ویرایش3،یزدا
2,000,000 ريال
تجهیزات تبرید ، سالارکیا ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجهیزات تبرید ، سالارکیا ، یزدا
800,000 ريال
آب و فاضلاب ، دهقان ، یزدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
آب و فاضلاب ، دهقان ، یزدا
500,000 ريال