دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مدیریت ریسک مالی 2 ، گرگانی ، د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت ریسک مالی 2 ، گرگانی ، د.خواجه نصیر
%5
1,235,000 ريال
روسازی بتن متخلخل ، جوشقانی ، د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
روسازی بتن متخلخل ، جوشقانی ، د.خواجه نصیر
%5
408,500 ريال
مدارهای الکتریکی ، ابریشمیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدارهای الکتریکی ، ابریشمیان
%5
475,000 ريال
ژئودزی فیزیکی ، روفیان ، د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
ژئودزی فیزیکی ، روفیان ، د.خواجه نصیر
%5
874,000 ريال
مبانی فوتونیک جلد2 ، ابریشمیان ، د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی فوتونیک جلد2 ، ابریشمیان ، د.خواجه نصیر
%5
2,375,000 ريال
فوم های فلزی نوین ، خرسند ، د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
فوم های فلزی نوین ، خرسند ، د.خواجه نصیر
%5
427,500 ريال
مبانی وب معنایی ، قدسی نژاد ، د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی وب معنایی ، قدسی نژاد ، د.خواجه نصیر
%5
456,000 ريال
کارتوگرافی و نقشه سازی ، طالعی ، د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارتوگرافی و نقشه سازی ، طالعی ، د.خواجه نصیر
%5
551,000 ريال
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
GIS با یک رویکرد بصری ، کریمی ، د.خواجه نصیر
%5
1,995,000 ريال