دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
اینترنت اشیاء ، ناصری ، د.امام حسین جزئیات
افزودن به سبد خرید
اینترنت اشیاء ، ناصری ، د.امام حسین
440,000 ريال
پایان جهانی سازی ، شکری ، د.امام حسین جزئیات
افزودن به سبد خرید
پایان جهانی سازی ، شکری ، د.امام حسین
850,000 ريال
سند صیانت ، اسفندیاری ، د.امام حسین جزئیات
افزودن به سبد خرید
سند صیانت ، اسفندیاری ، د.امام حسین
1,500,000 ريال
طراحی هواپیما ، صدرایی،د.امام حسین جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی هواپیما ، صدرایی،د.امام حسین
1,250,000 ريال
مکانیک پرواز ، صدرایی،د.امام حسین جزئیات
افزودن به سبد خرید
مکانیک پرواز ، صدرایی،د.امام حسین
870,000 ريال
رمزنگاری با کلید عمومی ، باقری جزئیات
افزودن به سبد خرید
رمزنگاری با کلید عمومی ، باقری
12,000 ريال