دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
روش تحقیق در علوم سیاسی ، طاهری ،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در علوم سیاسی ، طاهری ،قومس
1,100,000 ريال
مسائل جهان سوم،ترابی،ساعی،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
مسائل جهان سوم،ترابی،ساعی،قومس
2,000,000 ريال
توسعه سیاسی ، نقیب زاده، قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
توسعه سیاسی ، نقیب زاده، قومس
1,100,000 ريال
توسعه در مکاتب متعارض ، ساعی،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
توسعه در مکاتب متعارض ، ساعی،قومس
1,100,000 ريال
تئوری های انقلاب،کوهن،طیب،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
تئوری های انقلاب،کوهن،طیب،قومس
1,400,000 ريال
سیاست و حکومت جدید ، بال ، عالم،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیاست و حکومت جدید ، بال ، عالم،قومس
1,800,000 ريال
چالشهای توسعه سیاسی،قوام،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
چالشهای توسعه سیاسی،قوام،قومس
1,100,000 ريال
اصول و مبانی جغرافیای شهری،خمر،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی جغرافیای شهری،خمر،قومس
2,000,000 ريال
بهداشت روانی،میلانی فر،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
بهداشت روانی،میلانی فر،قومس
1,400,000 ريال
ژئومورفولوژی ایران،طالقانی،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
ژئومورفولوژی ایران،طالقانی،قومس
1,800,000 ريال
نظریه های امپریالیسم ، ساعی،قومس جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه های امپریالیسم ، ساعی،قومس
550,000 ريال