دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
لرزه نگاری مهندسی،رمضی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
لرزه نگاری مهندسی،رمضی،د.امیرکبیر
750,000 ريال
روش المان مرزی،قاسمی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش المان مرزی،قاسمی،د.امیرکبیر
1,200,000 ريال
چاه پیمایی مهندسی،رمضی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
چاه پیمایی مهندسی،رمضی،د.امیرکبیر
1,670,000 ريال
تجارت الکترونیک،شجری،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجارت الکترونیک،شجری،د.امیرکبیر
1,050,000 ريال
مبانی مهندسی برق2،اورعی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی مهندسی برق2،اورعی،د.امیرکبیر
1,250,000 ريال
تونلسازی ج2:خدمات فنی،مدنی،د.امیرکبیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
تونلسازی ج2:خدمات فنی،مدنی،د.امیرکبیر
1,200,000 ريال