ناشر: پادینا تهران(کارنشود)
تعداد عنوان ها: 11
بیماری های پیرامون زایش گاوهای شیری نیکخواه پادینا
بوریم ان-آمتج؛ علی نیکخواه -حمید امانلو-طاهره امیر ابادی -نجمه اسلامیان فارسونی
410,000
ناهنجاری های گوارشی پیش معده در نشخوارکنندگان ، الموتی ، پادینا
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ رابرت جی کالان؛ مصطفی حاجی لو؛ مردیت ال جونز؛ مجتبی یاری
280,000
میکروارگانیسم های مولد فساد محصولان غذایی ، محمدپور ، پادینا
رامینه محمدپور؛ مرجان شعبانی؛ مرجان نوری
220,000
شکمبه شناسی ، الموتی ، پادینا
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ میلن ؛ آریگونی؛ مینا وزیری گهر؛ پاچیکو؛ مصطفی حاجی لو
350,000
مقدمات الکترومیوگرافی صالح پور پادینا
مجتبی صالح پور طاهر افشارنژاد
120,000
مدیریت ورزش های هوای آزاد،صالح نیا،پریکا
بهرام صالح نیا؛ مژده خجو
280,000
مباحثی در تحلیل شبکه های اجتماعی،فیضی درخشی،پادینا
محمدرضا فیضی درخشی؛ امین خدائی؛ الناز زعفرانی معطر
130,000