ناشر: انتشارات مجید ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
دیدار با زندگی ، مورتی ، فردوس
قاسم کبیری؛ کریشنامورتی
200,000
اولین و آخرین رهایی ، مورتی ، فردوس
قاسم کبیری؛ کریشنامورتی
220,000
چشم سوم ، رامپا ، جواهری نیا
فرامرز جواهری نیا؛ لوبسانگ رامپا
200,000
سفر به شرق ، هسه ، هدایت
کیانوش هدایت؛ هرمان هسه
40,000