ناشر: اندیشه احسان تهران
تعداد عنوان ها: 9
مبانی جامعه شناسی محیط زیست ، فروتن کیا ، اندیشه احسان
شهروز فروتن کیا؛ عبدالرضا نواح
340,000
علوم اطلاعات و ارتباطات ، فتوره چی ، اندیشه احسان
محمدمهدی فتوره چی؛ الکس موکی ئلی
200,000
جامعه شناسی موسیقی ، قاسمی ، اندیشه احسان
آلفونز سیلبرمن؛ روح اله قاسمی
250,000
گفتمان ، هوارث ، قاسمی ، اندیشه احسان
روح اله قاسمی؛ دیوید هوارث
200,000