ناشر: آویناقلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
مدیریت بازاریابی ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ دیویدلوون ؛ عالیه نصرالهی موزیرجی؛ رابرت استیون؛ بروس ورنن
390,000
مدیریت استراتژیک (رویکرد کمی) ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ سهیلا داروئیان
200,000
مدیریت استراتژیک برند ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ محسن شربتیان
450,000
بازاریابی صنعتی ، وهاب پور ، آویناقلم
بهرام خیری؛ نیره وهاب پور
450,000