ناشر: انتشارات لیلاز،تهران
تعداد عنوان ها: 1
بیماری های دستگاه قلبی-عروقی و دستگاه تنفس در دام های مزرعه،رادوستیتس،دوستی،لیلاز،پرتوواقعه
رادوستیتس ؛ مسعود دوستی؛ محمدرضا محبی؛ ا.م.گی ؛ معصومه حیدری سورشجانی؛ سی.سی.هینچکلیف ؛ ک.و.کانستیبل.پ.د
350,000