ناشر: پژوهشگاه فرهنگ ، هنروارتباطات ، تهران
تعداد عنوان ها: 24
مسائل اجتماعی از دیدگاه انتقادی 2جلدی ، نایبی
هوشنگ نایبی؛ استنلی ایتزن؛ باکازین؛ کلی ایتزن اسمیت
700,000
جامعه شناسی فرهنگ ، چاوشیان
حسن چاوشیان؛ ریموند ویلیامز
160,000
فهم جوانی در مدرنیته متاخر ، درویشی
مصطفی درویشی؛ آلن فرانس
180,000
نظام جهانی مدرن ، جهرمی
ایماتوئل والرشتاین؛ سناءالدین سراجی جهرمی
450,000
مد ، هنر-صنعت وسلیقه سازی ، یاسینی
سیده راضیه باسینی
170,000
ژانر و هالیوود ، قنبریان
استیو نیل؛ شیوا قنبریان
300,000
جامعه و تغییرات آب و هوا ، صالحی
صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد
240,000
جهان خانگی ما ، غزنویان
زهرا غزنویان
150,000
منش ملی منظری روانی - اجتماعی ، پاپلی یزدی
علی پاپلی یزدی؛ الکس اینکس
320,000
پساتلویزیون در ایران ، جهرمی
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی
150,000
نظریه های مطالعات کلاسیک ، کریم زاده
عبدالله کریم زاده؛ لوئیس هیچاک؛ حسین صبوری
210,000
فیلم / ژانر ، طاهری
حمید طاهری؛ ریک آلتمن
270,000
فرهنگ شهرت ، شاه قاسمی
احسان شاه قاسمی؛ الیس کشمور
210,000
صنایع دستی و اقتصاد خلاق ، طلایی شکری
شهاب طلایی شکری؛ سوزان لاکمن
170,000
بازاریابی فیلم ، سروی زرگر
فینولا کریگان؛ محمد سروی زرگر
270,000
ره افسانه زدند ، امیر
آرمین امیر
300,000