ناشر: همراه علم(خواجوی)تهران(ناشرمولف)
تعداد عنوان ها: 7
راهنمای علمی فرآیند ترموفرمینگ همراه علم
پیمان مصدق محمد قبادنام
200,000
بررسی جریان و انتقال حرارت در علوم مهندسی علم همراه
/محسن شیخ الاسلامی کندلوسی داود دومیری گنجی
210,000
داده های بزرگ همراه علم
مرتضی موسی خان رامین مولاناپور؛ برنارد مار
200,000
درایوهای الکتریکی پیشرفته علم همراه
ابوالفضل مرتضوی زاد میلاد دولتشاهی؛ ند موهان
220,000
مبانی انتقال گرما و جرم ج1،اینکروپرا،رستمی،شیرازی،و7،همراه علم
علی اصغر رستمی؛ اینکروپرا ؛ دیویت ؛ مریم شیرازی؛ برگمن ؛ لاوین
450,000
انتقال گرما و جرم ج2،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
240,000
انتقال گرما و جرم ج1،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
270,000