ناشر: کیان ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
خودآموز تصویری Excel 2016 ، کرمی ، کیان
منصوره کرمی؛ پل مک فدریس
400,000
خودآموز تصویری Word 2016 ، دهکردی ، کیان
آیلین مارمل؛ امیر فروزنده دهکردی
400,000
خودآموز تصویری Access 2016 مرسلی ، کیان
مهدی مرسلی؛ پل مک فدریس
350,000
کاربرد Arc GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری ، رضایی ، کیان
محمدرضا رضایی؛ مسلم شمشیری؛ سعید جوی زاده؛ الناز امینی
495,000
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی PHP قنبر ، کیان
جواد قنبر؛ مایکل اسلون
150,000
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی CSS ، قنبر ، کیان
جواد قنبر؛ میکاییل اسون
150,000
شبیه سازی با کمک نرم افزار DEFORM ، باقری ، کیان
بهروز باقری؛ محمود عباسی
575,000