ناشر: سنا گستر اصفهان
تعداد عنوان ها: 3
زبان تخصصی مشاوره،ایروانی،سناگستر
محمدرضا ایروانی؛ سجاد مجیدی پرست
150,000
کار عملی در مددکاری اجتماعی،ایروانی،سناگستر
محمدرضا ایروانی؛ امین موحدی آلنی؛ جواد طلسچی یکتا
100,000
کتاب راهنما زبان تخصصی مشاوره،ایروانی،سناگستر
محمدرضا ایروانی؛ سجاد مجیدی پرست
250,000