ناشر: کتاب پدیده،تهران
تعداد عنوان ها: 5
مبانی پیل سوختی،فتحی،پدیده
سهراب فتحی؛ قاسم بهلکه
250,000
روش های بازاریابی(برای بهبود استراتژی شرکتها)،مارکوس،عبدالوند،پدیده
محمدعلی عبدالوند؛ مارکوس فاوا نیوز؛ لوسیانو ؛ غلامرضا سلیمانی؛ کاسترو ؛ مهدی منیری؛ ماتیوس کنسولا
125,000