ناشر: �������������������������������������������������
تعداد عنوان ها: 7
آشنایی با برخی تجارب آینده نگاری و آینده پژوهی در جهان،پایا،تحقیقات سیاسی
علی پایا؛ امیرهوشنگ حیدری؛ یحیی امامی؛ کوروس صدیقی؛ حسن حشمتی؛ علی اکبر نوایی
460,000
آشنایی با برخی تجارب آینده نگاری و آینده پژوهی در جهان:مطالعه موردی اروپار،پایا،تحقیقات سیاسی
علی پایا؛ امیرهوشنگ حیدری؛ کوروس صدیقی؛ حسن حشمتی؛ علی اکبر نوابی
400,000
نظام نوآوری منطقه ای:مفاهیم و مدل های ارزیابی،پاکزاد بناب،تحقیقات سیاسی کشور
مهدی پاکزاد بناب؛ علی اصغر سعدآبادی؛ مصطفی کاظمی اسفه؛ آرین عظیمی؛ علی حسینی
180,000