ناشر: ��������������������������������������������
تعداد عنوان ها: 12
بازارها و نهادهای مالی ج2،مادورا،عباسی،د.الزهرا
ابراهیم عباسی؛ جف مادورا؛ علی آدوسی
200,000
تکنیک های قیمت گذاری در بازار،پورزرندی،د.الزهرا
محمدابراهیم محمد پورزرندی؛ محمد هاشمی نژاد؛ ندا گودرزی
200,000
زیست شناسی سلولی و ملکولی باکتری ها ج2،کسرای کرمانشاهی،د.الزهرا
روحا کسرای کرمانشاهی؛ محسن مبینی دهکردی؛ کیوان بهشتی مآل
250,000
زیست شناسی سلولی و ملکولی باکتری ها ج3،کسرای کرمانشاهی،د.الزهرا
روحا کسرای کرمانشاهی؛ محسن مبینی دهکردی؛ کیوان بهشتی مآل
140,000
مدیریت سبد اوراق بهادار،فروغ نژاد،د.الزهرا
حیدر فروغ نژاد؛ مهدی خشنود
480,000
مدیریت مالی،سلیمانی،د.الزهرا
غلامرضا سلیمانی؛ علیرضا پاکدین امیری
60,000
مکانیک آماری،پاتریا،مسعودی،واشقانی فرهانی،د.الزهرا
امیر علی مسعودی؛ ر.ک.پاتریا ؛ سهیل واشقانی فراهانی
220,000