ناشر: انتشارات علوم کاربردی
تعداد عنوان ها: 12
انتقال جرم پیشرفته،آسانو،نیک آذر،علوم کاربردی
منوچهر نیک آذر؛ کویچی آسانو؛ رضا سلطانی؛ سهراب نیک آذر
200,000
جریان دوفازی_جوشش و میعان،نیک آذر،علوم کاربردی
مصطفی غیاثیان؛ منوچهر نیک آذر؛ مهرداد مظفریان؛ رضا امین زاده؛ امیر بهمنیار؛ کامران کی نژاد
250,000
مهندسی واکنش های فوتو کاتالیستی،هیوگو،نیک آذر،علوم کاربردی
منوچهر نیک آذر؛ هیوگو آی دلاسا؛ بنیتو سرانو
60,000
نفت و گاز پیدایش - پالایش،نیک آذر،علوم کاربردی
منوچهر نیک آذر؛ کامران کی نژاد
170,000