ناشر: دانشگاه آزاد تهران مرکز
تعداد عنوان ها: 6
مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری،رهنمای رودپشتی،د.آ.تهران مرکز
فریدون رهنمای رودپشتی؛ اله کرم صالحی
250,000