ناشر: طنین دانش ، تبریز
تعداد عنوان ها: 19
استرس اکسیداتیو فعالیت ورزشی و سالمندی،آلیسیو،محبی،طنین دانش
حمید محبی؛ هلن.ام.آلیسیو ؛ آن.ای.هاگرمن ؛ رحمان رحیمی؛ حسن فرجی
200,000
اصول مدیریت ورزشی،ویلسون،کوزه چیان،طنین دانش
هاشم کوزه چیان؛ راب ویلسون؛ طهماسب شیروانی؛ مارک پیه کارز؛ فاطمه بهمنی
190,000
بازاندیشی در آموزش و پرورش،یونسکو،یاریقلی،طنین دانش
انتشارات یونسکو(سازمان آموزشی؛ بهبود یاریقلی؛ علمی فرهنگی ملل متحد)؛ مظهر بابایی
350,000
برندهای فوتبال،سوبریجواتر،خدادادی،طنین دانش
محمدرسول خدادادی؛ ابوالفضل بجانی؛ رقیه سرلاب؛ مریم فریدفتحی
185,000
بهبود عملکرد در دوچرخه سواری،جکندروپ،هادی،طنین دانش
حمداله هادی؛ آسکرای.جکندروپ ؛ رسول هاشم کندی اسدی؛ جبار بشیری؛ مهدی بشیری
190,000
تنیس روی میز،یاوری،طنین دانش
یوسف یاوری؛ مهدی بشیری؛ رسول فرجی
130,000
حامیان مالی در ورزش،طالب پور،طنین دانش
مهدی طالب پور؛ وحید ساعت چیان؛ محسن اسمعیلی
150,000
دوچرخه سواری،جکندروپ،هادی،طنین دانش
آسکرای.جکندروپ ؛ حمداله هادی؛ رسول هاشم کندی اسدی؛ جبار بشیری؛ مهدی بشیر
190,000
راهبردهای مربیگری تغذیه برای بهبود کارآیی تمرینات ورزشی،تیپتون،امیرساسان،طنین دانش
کوین دی.تیپتون؛ رامین امیرساسان؛ لوک ون لون؛ مصطفی آرمان فر؛ حسن پوررضی
130,000
راهنمای کاربردی 1:فعالیت های دانشگاهی تفریحی-ورزشی،پورکیانی،طنین دانش
محمد پورکیانی؛ نادر شوندی؛ شهرام آهنجان؛ فرشاد امامی؛ احمد صفوی زاده؛ رضا قاسم نژاد؛ اله عرب عامری؛ سارا کشکر؛ مینودخت میرحیدر؛ فرح بانو قادری؛ مه پری قاسم نژاد؛ سیما لیموچی؛ شهناز روزبهانی؛ مهری رحمانی
120,000
روش تحقیق در علوم ورزشی،فتاحی مسرور،طنین دانش
فروغ فتاحی مسرور؛ فروزان فتاحی مسرور
120,000