ناشر: طنین دانش ، تبریز
تعداد عنوان ها: 18
اصول مدیریت ورزشی،ویلسون،کوزه چیان،طنین دانش
هاشم کوزه چیان؛ راب ویلسون؛ طهماسب شیروانی؛ مارک پیه کارز؛ فاطمه بهمنی
190,000
بازاندیشی در آموزش و پرورش،یونسکو،یاریقلی،طنین دانش
بهبود یاریقلی؛ انتشارات یونسکو(سازمان آموزشی؛ مظهر بابایی؛ علمی فرهنگی ملل متحد)
350,000
برندهای فوتبال،سوبریجواتر،خدادادی،طنین دانش
محمدرسول خدادادی؛ ابوالفضل بجانی؛ رقیه سرلاب؛ مریم فریدفتحی
185,000
بهبود عملکرد در دوچرخه سواری،جکندروپ،هادی،طنین دانش
حمداله هادی؛ آسکرای.جکندروپ ؛ رسول هاشم کندی اسدی؛ جبار بشیری؛ مهدی بشیری
190,000
تنیس روی میز،یاوری،طنین دانش
یوسف یاوری؛ مهدی بشیری؛ رسول فرجی
130,000
حامیان مالی در ورزش،طالب پور،طنین دانش
مهدی طالب پور؛ وحید ساعت چیان؛ محسن اسمعیلی
150,000
دوچرخه سواری،جکندروپ،هادی،طنین دانش
حمداله هادی؛ آسکرای.جکندروپ ؛ رسول هاشم کندی اسدی؛ جبار بشیری؛ مهدی بشیر
190,000
راهبردهای مربیگری تغذیه برای بهبود کارآیی تمرینات ورزشی،تیپتون،امیرساسان،طنین دانش
کوین دی.تیپتون؛ رامین امیرساسان؛ مصطفی آرمان فر؛ لوک ون لون؛ حسن پوررضی
130,000
راهنمای کاربردی 1:فعالیت های دانشگاهی تفریحی-ورزشی،پورکیانی،طنین دانش
محمد پورکیانی؛ نادر شوندی؛ شهرام آهنجان؛ فرشاد امامی؛ احمد صفوی زاده؛ رضا قاسم نژاد؛ اله عرب عامری؛ سارا کشکر؛ مینودخت میرحیدر؛ فرح بانو قادری؛ مه پری قاسم نژاد؛ سیما لیموچی؛ شهناز روزبهانی؛ مهری رحمانی
120,000
روش تحقیق در علوم ورزشی،فتاحی مسرور،طنین دانش
فروغ فتاحی مسرور؛ فروزان فتاحی مسرور
120,000