ناشر: معمارخانه باغ منظر،اصفهان
تعداد عنوان ها: 2
منشاء و آینده شهر خلاق،حیدری پور
اسفندیار حیدری پور؛ فرهنگ منظر
200,000
شاخص شهر خلاق،لندری،هایمز،حیدری پور
اسفندیارحیدری پور؛ چارلز لندری؛ فرهنگ مظفر؛ جاناتان هایمز
200,000