ناشر: �����������(����������������)���������������
تعداد عنوان ها: 7
بوطیقای معماری(آفرینش در معماری)2جلدی،آنتونیادس،سروش
احمدرضا آی؛ آنتونی سی. آنتونیادس
400,000
رنگ در عکاسی،مانته،سیار،سروش
پیروز سیار؛ هارالد مانته
240,000
زبان تصویر،جئورگی کپس،مهاجر،سروش
فیروزه مهاجر؛ جئورگی کپس
95,000
شیوه طراحی 1،وزیری مقدم،سروش
محسن وزیری مقدم
165,000
شیوه طراحی 2،وزیری مقدم،سروش
محسن وزیری مقدم
210,000
کشف المحجوب،هجویری،عابدی،سروش
محمود عابدی؛ ابوالحسن علی بن عثمان هجویری
480,000
هنر مقدس(اصول و روشها)،بورکهات،ستاری،سروش
جلال ستاری؛ تیتوس بورکهارت
80,000