ناشر: سروش(صداوسیما)،تهران
تعداد عنوان ها: 6
کشف المحجوب،هجویری،عابدی،سروش
محمود عابدی؛ ابوالحسن علی بن عثمان هجویری
480,000
بوطیقای معماری(آفرینش در معماری)2جلدی،آنتونیادس،سروش
احمدرضا آی؛ آنتونی سی. آنتونیادس
400,000
رنگ در عکاسی،مانته،سیار،سروش
پیروز سیار؛ هارالد مانته
240,000
هنر مقدس(اصول و روشها)،بورکهات،ستاری،سروش
جلال ستاری؛ تیتوس بورکهارت
80,000
زبان تصویر،جئورگی کپس،مهاجر،سروش
فیروزه مهاجر؛ جئورگی کپس
120,000
شیوه طراحی 2،وزیری مقدم،سروش
محسن وزیری مقدم
210,000