ناشر: استادکار،تهران
تعداد عنوان ها: 7
53 مدار فلزیاب برای آماتورها،آقایی،استادکار
امید آقایی؛ بهنام سبزعلیان
79,000
مکانیک شکل دهی ورق های فلزی،فرجی،استادکار
قادر فرجی؛ محسن خودستان؛ ابوالفضل معصومی
150,000