ناشر: نشر دارخوین اصفهان
تعداد عنوان ها: 4
مکانیک نانوکامپوزیت های هوشمند،قربان پور آرانی،دارخوین اصفهان
علی قربان پور آرانی؛ سعید امیر؛ زهرا خدامی مرقی؛ امیرحسین قربان پور آرانی
180,000