ناشر: تک رنگ تهران
تعداد عنوان ها: 1
درآمدی بر فرایندهای کانسنگ سازی،لورنس،علیرضایی،صانعی
سعید علیرضایی؛ لورنس راب؛ اسماعمیل اشرف پور
120,000