ناشر: مدیران امروز تهران
تعداد عنوان ها: 11
شهرهای کوچک و میانی،فنی،مدیران امروز
زهره فنی؛ اشرف السادات باقری
100,000
طاق و قوس در معماری ایرانی،آندره،قراگزلو،مدیران امروز
آندره گدار؛ حمید قراگزلو؛ سعید صائمی؛ یدا گدار
90,000
فضا و نظریه اجتماعی،آندژی،شورچه،مدیران امروز
محمود شورچه؛ آندژی ژیلنیتس
200,000
مسکن پایدار(اصول و اجرا)،برایان،شورچه،مدیران امروز
محمود شورچه؛ برایان ادواردز؛ دیوید تورنت
110,000
نابرنامه ریزی،سیگل،شورچه،مدیران امروز
محمود شورچه؛ چارلز سیگل
70,000