ناشر: میلان افزار ، مشهد
تعداد عنوان ها: 11
قراردادهای طرح و ساخت،میلانی زاده
علیرضا میلانی زاده
180,000
مدیریت و راهبرد مناقصات،میلانی زاده
علیرضا میلانی زاده
83,000
مهندسی متره 1،میلانی زاده
علیرضا میلانی زاده
70,000
مهندسی متره 2،میلانی زاده
علیرضا میلانی زاده
75,000
مهندسی متره 3،میلانی زاده
علیرضا میلانی زاده
160,000