ناشر: دانشگاه چمران
تعداد عنوان ها: 2
رله گذاری حفاظتی سیتم های تولید توان،دونالد ریمرت،سیف السادات
سید قدرت الله سیف السادات؛ دونالد ریمرت
150,000
ژنتیک مولکولی باکتریها ، و5،جرمی،کاظمی نژاد،د.چمران
رضا کاظمی نژاد و زهرا پور رمضان؛ ژرمی دبلیو.دیل؛ سیمون اف.پارک
100,000