ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
تعداد عنوان ها: 2
مدیریت سرمایه گذاری ج1،مارکوس،شریعت پناهی،بورس
بادی ؛ مجید شریعت پناهی؛ کین ؛ روح اله فرهادی؛ محمد ایمنی فر؛ مارکوس
400,000
مدیریت سرمایه گذاری ج2،مارکوس،شریعت پناهی،بورس
روح اله فرهادی؛ بادی ؛ مجید شریعت پناهی؛ کین ؛ مارکوس
400,000