ناشر: ����������������������������
تعداد عنوان ها: 3
تاریخ مصور طراحی منظر،بولتز،محبعلی،آذرخش
الیزابت بولتز؛ گلنار محبعلی؛ چیپ سالیوان
180,000
مدرنیسم در طراحی معماری هزاره سوم،آذرخش
دانیال دولت آبادی؛ علیرضا جافریان
120,000
مقدمه ای بر طراحی نواحی مسکونی،باقری،آذرخش
محمد باقری؛ ملیحه هاشمی
160,000