ناشر: نقش جهان(خریدنشود) ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات ، جعفر پوینده ، نقش جهان
محمد جعفر پوینده؛ آدرنو ایوتادیه؛ باختین؛ برشت بوتور زیما کوهلر
240,000
مدرنیته و مدرنیسم ، نوذری ، نقش جهان
حسینعلی نوذری؛ آنتونی گیدنز و همکاران
210,000