ناشر: مشاهیر (مبتکران) ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
حل مبانی فیزیک ج3:الکتریسیته و مغناطیس،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
دیوید هالیدی؛ محمود بهار؛ رابرت زرنیک؛ جرل واکر
150,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
محمود بهارچ؛ نعمت الله گلستانیان؛ رابرت زرنیک؛ دیوید هالیدی؛ جرل وارکر؛ محمود بهار؛ رابرت رزنیک؛ جرل واکر
240,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
محمود بهارچ؛ رابرت زرنیک؛ دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستانیان؛ جرل وارکر؛ رابرت رزنیک؛ محمود بهار؛ جرل واکر
240,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
دیوید هالیدی؛ محمود بهارچ؛ رابرت زرنیک؛ نعمت الله گلستانیان؛ جرل وارکر؛ رابرت رزنیک؛ محمود بهار؛ جرل واکر
240,000 175,200