ناشر: مشاهیر (مبتکران) ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
اصول فیزیک ج2:شاره ها،موج ها و گرما،و9،بهار،مبتکران
نعمت الله گلستانیان؛ دیوید هالیدی؛ رابرت رزنیک؛ محمود بهار؛ جرل واکر
220,000
حل مبانی فیزیک ج3:الکتریسیته و مغناطیس،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
محمود بهار؛ دیوید هالیدی؛ رابرت زرنیک؛ جرل واکر
150,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
محمود بهارچ؛ رابرت زرنیک؛ دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستانیان؛ محمود بهار؛ رابرت رزنیک؛ جرل وارکر؛ جرل واکر
240,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
رابرت زرنیک؛ محمود بهارچ؛ دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستانیان؛ جرل وارکر؛ رابرت رزنیک؛ محمود بهار؛ جرل واکر
240,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
دیوید هالیدی؛ رابرت زرنیک؛ نعمت الله گلستانیان؛ محمود بهارچ؛ رابرت رزنیک؛ جرل وارکر؛ محمود بهار؛ جرل واکر
240,000 175,200