ناشر: مشاهیر (مبتکران) ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
اصول فیزیک ج2:شاره ها،موج ها و گرما،و9،بهار،مبتکران
دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستانیان؛ رابرت رزنیک؛ محمود بهار؛ جرل واکر
220,000
حل مبانی فیزیک ج3:الکتریسیته و مغناطیس،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
دیوید هالیدی؛ محمود بهار؛ رابرت زرنیک؛ جرل واکر
150,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،هالیدی،گلستانیان،و10،مبتکران
دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستانیان؛ رابرت زرنیک؛ محمود بهار؛ جرل وارکر
410,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
دیوید هالیدی؛ رابرت زرنیک؛ نعمت الله گلستانیان؛ محمود بهارچ؛ رابرت رزنیک؛ جرل وارکر؛ محمود بهار؛ جرل واکر
240,000 175,200
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
دیوید هالیدی؛ محمود بهارچ؛ رابرت زرنیک؛ نعمت الله گلستانیان؛ محمود بهار؛ جرل وارکر؛ رابرت رزنیک؛ جرل واکر
240,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
محمود بهارچ؛ دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستانیان؛ رابرت زرنیک؛ رابرت رزنیک؛ جرل وارکر؛ محمود بهار؛ جرل واکر
240,000