ناشر: گل آذین ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
مردم شناسی هنر ، فرانتس ، رفیع فر ، گل آذین
جلال الدین رفیع فر؛ فرانتس بوآس
220,000
فمینیسم و زیبایی شناسی ، کارولین ، مقصودی ،گل آذین
افشنگ مقصودی؛ کارولین کرس میر
90,000
جامعه شناسی ، ماکس وبر، محمدی اصل ، گل آذین
ماکس وبر؛ عباس محمدی اصل
40,000
تاریخ انسان شناسی از آغاز تا امروز، اریکسن ، بلوکباشی ،گل آذین
علی بلوکباشی؛ توماس هیلند اریکسن؛ فین سیورت نیلسن
200,000
اقتصاد سیاسی ، مندل ، خالق پناه ، گل آذین
کمال خالق پناه؛ ارنست مندل
40,000