ناشر: شرکت آرتا پژوهش کاوه
تعداد عنوان ها: 4
تاریخچه متالوژی ،شاهدی اصل
مهدی شاهدی اصل؛ شهلا عزیزی
80,000
تجربه های ریخته گری:10قانون ریخته گری،کمبل،نایبی،آرتا پژوهش
جان کمبل؛ بهزاد نایبی؛ احمد بهمنی؛ علی دلبری؛ رضا نوری؛ بهداد نایبی
200,000
دانش مواد،شاهدی اصل
مهدی شاهدی اصل؛ احمد بهمنی؛ فرید انوشه پور
70,000
فرآیندهای تولید ، شاهدی اصل
مهدی شاهدی اصل؛ علی دلبری؛ رضا نوری
75,000