ناشر: شرکت آرتا پژوهش کاوه
تعداد عنوان ها: 5
تاریخچه متالوژی ،شاهدی اصل
مهدی شاهدی اصل؛ شهلا عزیزی
80,000
آلیاژهای صنعتی،شاهدی اصل،آرتاپژوهش
مهدی شاهدی اصل؛ بهزاد نایبی؛ بهداد نایبی
80,000
دانش مواد،شاهدی اصل
مهدی شاهدی اصل؛ احمد بهمنی؛ فرید انوشه پور
70,000
فرآیندهای تولید ، شاهدی اصل
مهدی شاهدی اصل؛ علی دلبری؛ رضا نوری
75,000
تجربه های ریخته گری:10قانون ریخته گری،کمبل،نایبی،آرتا پژوهش
بهزاد نایبی؛ جان کمبل؛ احمد بهمنی؛ علی دلبری؛ رضا نوری؛ بهداد نایبی
200,000