ناشر: خسروی،تهران
تعداد عنوان ها: 5
آتش سوزی عمدی اصول بررسی علل حریق و حوادث ، هاشمی
قربان حسین زاده خانه سر؛ مهدی هاشمی شال
84,000
جنین شناسی پزشکی لانگمن تمام رنگی ، سادلر ، عمیدی ، خسروی
فردین عمیدی؛ ت . و . سادلر؛ ناصر نژادی
469,000
میکروب شناسی پزشکی جاوتز ، ج1 ، قزوینی ، خسروی
قزوینی ُ؛ بهادر ف نوروزی
400,000