ناشر: آگه تهران
تعداد عنوان ها: 15
مقدمه ای سیاسی بر فلسفه ، جیرانی ، آگه
یاشار جیرانی؛ لئو اشتراوس
430,000
فلسفه علوم اجتماعی(بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی)،تد،مسمی پرست ، آگه
تد بنتون و یان کرایب؛ شهناز مسمی پرست؛ محمود متحد
240,000
مبانی جامعه شناسی سیاسی،نیک گهر،آگه
ژان.ایو دورماگن؛ عبدالحسین نیک گهر؛ دانیل موشار
220,000
در اقلیم روشنایی،شفیعی کدکنی،آگه
محمدرضا شفیعی کدکنی؛ حکیم سنائی غزنوی
200,000
شور آزادی ، بنژامن ، احمدی ، آگه
بنژامن کنستان؛ عبدالوهاب احمد ی
80,000
مدرنیته ی سیاسی ، موریس ، احمدی ، آگه
عبدالوهاب احمدی؛ موریس باربیه
170,000