ناشر: نصیر بصیر (پخش نسیم)، تهران
تعداد عنوان ها: 14
تشریح مسائل مهندسی کنترل نوین، اوگاتا، جبه دار،خاکی صدیق، نصیر
پرویز جبه دار مارالانی؛ کاتسو هیکو اوگاتا؛ علی خاکی صدیق
90,000