ناشر: دیانت(آترا)پخش کتاب،تهران
تعداد عنوان ها: 2
MATLAB در مهندسی برق،شرفی،آترا
مرتضی شرفی؛ عبدالحسین ایوبی
430,000
کاربرد اینکوترمز2010 در تجارت بین الملل،محترم،آترا
رحیم محترم؛ ایمان محترم؛ زهرا قلی زاده
90,000