ناشر: دانشگاه آزاد تاکستان
تعداد عنوان ها: 1
فیزیک الکترونیک،استریتمن، محمدی ، د.تاکستان
جواد محمدی؛ بن.جی.استریتمن ؛ مجید طغیانی ریزی؛ سانجای کومار بانرجی
85,000