ناشر: زهره وند
تعداد عنوان ها: 9
انگیزه در مدیریت نیرمایر، رقیبی،زهره وند
رقیبی و توکلی؛ نیر مایر و مانوئل زایفرت
45,000