ناشر: �����������������������������������������
تعداد عنوان ها: 4
فارماکولوژی پایه و بالینی ، ج1 ، متقی نژاد ، اندیشه رفیع
متقی نژاد؛ برترام ؛ مسترز؛ ترور
350,000
فارماکولوژی پایه و بالنی ج2 ، متقی نژاد، اندیشه رفیع
متقی نژاد؛ برترام ف مترز؛ ترور
298,000
فیزیولوژی برن و لوی 2010، فرج زاده
فرج زاده -شهابی -صفری-نامور؛ بروس کوپن و بروس استنتون
298,000