ناشر: اندیشهرفیع،تهران
تعداد عنوان ها: 5
بیوشیمی استرایر 2012 ج2 به همراه اطلس رنگی ،لابرت استرایر ، بختیاری
لابرت استرایر؛ سالار بختیاری؛ خوشدل و حقانی؛ تیموزکو
249,000
فارماکولوژی پایه و بالینی ، ج1 ، متقی نژاد ، اندیشه رفیع
متقی نژاد؛ برترام ؛ مسترز؛ ترور
350,000
فارماکولوژی پایه و بالنی ج2 ، متقی نژاد، اندیشه رفیع
متقی نژاد؛ برترام ف مترز؛ ترور
298,000
فیزیولوژی برن و لوی 2010، فرج زاده
بروس کوپن و بروس استنتون؛ فرج زاده -شهابی -صفری-نامور
298,000