ناشر: صحرا ، مشهد
تعداد عنوان ها: 18
اصول و فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه توریسم ، ابراهیم زاده، صحرا
عیسی ابراهیم زاده؛ محمود ضیایی؛ علی دلشاد
60,000
تحلیل مقطع عرضی آبراهه روباز با نرم افزار WinXSPRO ، نوشهری ، صحرا
امیر گردنوشهری؛ توماس هاردی؛ پالاوی پانجا؛ دین ماتیس
80,000
در سایه انسان،جین گودال،حسینی،وهاب زاده،صحرا
حمید حسینی؛ جین گودال؛ عبدالحسین وهاب زاده
200,000
فرآوری انگور ، رحمانی ، صحرا
محمدرضا رحمانی؛ میثم رحمانی
60,000
مبانی جامع میکروبیولوژی صنایع غذایی،فرهمندفر،صحرا
رضا فرهمندفر؛ شکوه صارمی؛ هدی شهیری طبرستانی؛ مریم عزیزخانی؛ علی مرتضوی
300,000
مناطق حفاظت شده و بوم گردشگری،مجنونیان،صحرامشهد
زهرا قلیچلی پور؛ هنریک مجنونیان
350,000