ناشر: ابن سینا تهران
تعداد عنوان ها: 9
آناتومی گری ج1:تنه،اکبری،ابن سینا
ریچارد دریک؛ حسن زاده؛ وین گل؛ اکبری؛ میچل
450,000
آناتومی گری ج2:اندام،اکبری،ابن سینا
بربرستانی ؛ ریچارد درک؛ اکبری؛ وین ویگل؛ میچل
250,000
آناتومی گری ج3:سرو گردن،اکبری،ابن سینا
محمد اکبری؛ ریچارد ال دریک؛ وین وگل؛ آدام میچل
330,000
جنین شناسی پزشکی لانگمن،حسن زاده،ابن سینا
غلامرضا حسن زاده؛ لانگمن
450,000
رویان شناسی لانگمن ، سادلر ، بهادری ، ابن سینا
مسلم بهادری؛ توماس داسلر؛ شکور؛ سادلر
280,000