ناشر: ابن سینا تهران
تعداد عنوان ها: 5
آناتومی گری ج2:اندام،اکبری،ابن سینا
ریچارد درک؛ بربرستانی ؛ اکبری؛ وین ویگل؛ میچل
250,000
آناتومی گری ج3:سرو گردن،اکبری،ابن سینا
محمد اکبری؛ ریچارد ال دریک؛ وین وگل؛ آدام میچل
330,000
رویان شناسی لانگمن ، سادلر ، بهادری ، ابن سینا
مسلم بهادری؛ توماس داسلر؛ شکور؛ سادلر
280,000