ناشر: روزاندیش ، همدان
تعداد عنوان ها: 12
حسابداری صنعتی 2 ، زارعی مروج
کمال زارعی مروج؛ محمد مهدی شکوری
75,000
گفتمان جامعه شناختی مدرنیته ، افشار
زین العابدین افشار
45,000
مکانیزاسیون کشاورزی ، عباسی
سعید عباسی؛ مجید رشیدی؛ محمد غلامی پرشکوهی
80,000
نابرابری جنسیتی ، روغنیان
زهره روغنیان؛ عبدالرضا ادهمی
25,000
نقش TQM در کیفیت آموزش ، نصیری
فخرالسادات نصیری
32,000