ناشر: همسایه آفتاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
آزمایشگاه مدارهای منطقی با CD ، فیضی
طیبه فیضی؛ علی معمار
48,000
آزمایشگاه معماری کامپیوتر با CD ، فیضی
طیبه فیضی؛ علی معماری
45,000