ناشر: زیتون سبز ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
مفاهیم کلیدی در جغرافیای سیاسی، گالاهر،نامی،نیروی مسلح
کارولین گالاهر؛ محمدحسن نامی؛ علی محمدپور؛ کارل تی.دالمان؛ ماری گیلیمارتین؛ آلیسون مونتز؛ پیتر شرلو
125,000
ژئواستراتژی قطبین (شمال و جنوب) ، نامی ، نیروهای مسلح
محمدحسن نامی؛ فریبرز احمدی دهکاء
50,000