ناشر: آذرین مهر ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ، علیپور، آذرین مهر
مهرداد علیپور؛ اسدالله نجفی
99,000
تشریح مسائل مدارهای میکروالکترونیک ج3 ، سدرا ، شهریاری
محمدرئوف زهتابیان؛ هومن ناصر تجبر
70,000
قوانین حاکم بر پروژه ، جاذبی
فاطمه جاذبی؛ یاسر گلدوست جویباری
110,000
کنترل توان راکتیو در سیستم های الکتریکی،میلر،اردوخانی،آذرین مهر
بهروز اردوخانی؛ آرمین قابوسیان؛ حسن اسکندرنیا
250,000
نقشه خوانی مهندسی،جاذبی،آذرین مهر
فاطمه جاذبی؛ یاسر گلدوست جویباری
69,000