ناشر: کندوکاو ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
پدیدار شناسی جان ، هگل ، پرهام
باقر پرهام؛ گئورک ویلهلم فریدریش هگل
220,000
روش های تحقیق در فناوری اطلاعات ج1،بازرگان
کاوه بازرگان؛ جاتان لازار؛ عباس بازرگان؛ جینجوان هایدی فنگ؛ هری هاکهایزر
140,000
روش های تحقیق در فناوری اطلاعات ج2،بازرگان
کاوه بازرگان؛ جاناتان لازار؛ عباس بازرگان؛ جینجوان هایدی فنگ؛ هری هاکهایزر
199,000
ظرافت جوجه تیغی ، باربری ، کلانتریان
مرتضی کلانتریان؛ موریل باربری
80,000
نه برای لقمه ای نان ، ماتسوشیتا ، متحد
محمود متحد؛ کونوسوکه ماتسوشیتا
50,000